Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kurs na instruktora nauki jazdy w OSK Olsztyn

KursyZAPRASZAMY NA KURS INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY!

WYMAGANIA:

- posiadanie prawa jazdy co najmniej przez okres 2 lat (kat. A, B).

- kategoria B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D przez okres roku oraz 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia dla kat. B,

- kat. T co najmniej przez okres dwóch lat,

- posiadanie ważnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku przciwskazań do wykonywania czynności instruktora,

- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu komunikacji, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, kandydat nie może być karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena