Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ZAŁOBNEJ KARTY - PŁK DR JERZY GRYZ

znicz pamięci
Lublin
2021-07-12
płk dr j gryz

 

Wspomnienie Płk dr Jerzy Gryz, wojskowy i polityk „Z ogromnym smutkiem informujemy, że 17 marca odszedł nasz ukochany Mąż, Tata, Brat, Dziadzio, Przyjaciel - płk dr Jerzy Gryz. W jego imieniu dziękujemy wszystkim za okazaną życzliwość, za współpracę, za czas spędzony razem z Nim". 1)

Pułkownik dr Jerzy Gryz urodził się 18 stycznia 1949. Ukończył Moskiewski Instytut Spraw Międzynarodowych. Przez wiele lat pełnił służbę
w polskich placówkach dyplomatycznych. Był attaché obrony RP między innymi we Francji, Hiszpanii i Maroko. Biegle władał kilkoma językami m.in. norweskim, szwedzkim i rosyjskim. Był Kawalerem francuskiej Legii Honorowej. Całe swoje życie związał z wojskowością
i nauką. W latach 1998-2005 był szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. W 2018 r. został rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Studenci mieli okazję poznać Jerzego Gryza także podczas licznych zajęć odbywających się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe. Zasiadał także w Radzie Programowej Polskiego Radia Lublin jednej z poprzednich kadencji. Jerzy Gryz był nie tylko wojskowym, nauczycielem, ale także społecznikiem. Przez kilka lat był prezesem stowarzyszenia Lubelszczyzna w Europie. Udało się dzięki temu wydać kilka publikacji naukowych. Ideowo związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To z ramienia tej partii kandydował do Parlamentu Europejskiego w roku 2009 oraz na stanowisko prezydenta miasta Lublin podczas wyborów 2010 r.2)
W latach 2005-2016 zaangażował się w działalność patriotyczno-obronną Ligi Obrony Kraju będąc członkiem Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego LOK. To On odkrył w opracowaniach historycznych, że 22 czerwca 1790 roku gen. mjr Tadeusz Kościuszko otrzymał rozkaz wjazdu do Lublina, gdzie objął stanowisko Dowódcy Garnizonu.3)
Dzisiaj ten fakt upamiętnia tablica na frontowej ścianie budynku WSzW w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy.

28 listopada 2018 r. był współorganizatorem i wykładowcą sesji historycznej w lubelskim Trybunale Koronnym z okazji 100. rocznicy utworzenia w Lublinie Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego.

- Odszedł jeden z najwspanialszych ludzi, jakich miałem zaszczyt poznać w swoim życiu. Człowiek z niezwykłą klasą, optymizmem i radością życia. Wspominam go jako niezwykle ciepłego, zaangażowanego, otwartego człowieka dialogu, szukającego zawsze kompromisowego wyjścia. Odszedł światły, prawy człowiek.

Stanisław Jan Dąbrowski
Wiceprezes ZW ZŻWP w Lublinie
Prezes Honorowy Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej
Ligi Obrony Kraju

______________________________

1) Informowała małżonka zmarłego Izabela Gryz na Facebooku, a w parę dni później red. Piotr Nowak na łamach „Kuriera Lubelskiego”. 2) Zob. szerzej: główne założenia polityki samorządowej w Lublinie kandydata SLD Jerzego Gryza: A. Jurkowski, A. Dunajska, Pierwsi kandydaci na urząd prezydenta, [w:] Kurier Lubelski, 01.09.2010. 3) Zob. J. Paszkiewicz, Poleskimi śladami Tadeusza Kościuszki,[w:] Rocznik Chełmski t. 11, Chełm 2007, s. 278.