Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

80 LAT LIGI OBRONY KRAJU - CENTRALNE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

logo lok
Poznań
2024-06-14

Rok 2024 jest szczególny dla Ligi Obrony Kraju ze względu na przypadającą w nim 80. rocznicę powstania naszego Stowarzyszenia. Uroczysta gala tak podniosłego jubileuszu odbyła się dnia 14 czerwca br. w Domu Żołnierza im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu.  Gospodarzem uroczystości była Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK w Poznaniu. Honorowy patronat nad jubileuszem objął Wicepremier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

medal 80 lat

 

 

 

 

 

 

80latlok poznan1

 

80latlok poznan2

Uczestnicy centralnych uroczystości jubileuszowych z okazji 80. rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju

Na centralne obchody przybyło do Poznania ponad 120 osób. Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych Województwa Wielkopolskiego i miasta Poznania oraz wielu instytucji centralnych, m.in. Komendy Głównej Policji, Państwowej Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Pożarnej, a także organizacji społecznych i związków sportowych, które współpracują z Ligą Obrony Kraju. Obecni byli również przedstawiciele świata nauki z poznańskich uczelni. Na uroczystość przybył także Prezes Honorowy LOK płk Grzegorz Jarząbek oraz prezesi i dyrektorzy Zarządów Regionalnych, Wojewódzkich i Oddziałów Gospodarczych LOK, a także  członkowie Ligi Obrony Kraju,  jej pracownicy oraz liczni sympatycy.

80latlok poznan3

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego

Zgodnie z programem o godzinie 14.00 prowadzący uroczystość dyrektor Biura WOW LOK płk Bogdan Mrowiec poprosił zebranych  o powstanie i wprowadzenie sztandaru Ligi Obrony Kraju oraz sztandaru Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, po czym Orkiestra Reprezentacyjna Sił  Powietrznych RP pod batutą ppłk. Pawła Joksa odegrała hymn państwowy.

Po wysłuchaniu przez zebranych Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał Prezes Ligi Obrony Kraju płk Jerzy Jan Salamucha, który serdecznie powitał zaproszonych gości. Następnie Prezes LOK w krótkich słowach przypomniał genezę powstania oraz drogę jaką przebyła Liga Obrony Kraju w tym 80-leciu. Scharakteryzował najważniejsze w tym czasie wydarzenia oraz dokonania.  Mówił też o zadaniach stojących przed LOK na najbliższe lata. Troską władz    jest, by Liga Obrony Kraju jak najlepiej służyła Ojczyźnie i nadal utrzymywała wysoki autorytet i uznanie w społeczeństwie. Swoją wypowiedź Prezes Salamucha zakończył podziękowaniem wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się bezpośrednio   do realizacji zadań na przestrzeni  minionych dziesięcioleci.  

80latlok poznan4

Przemawia Prezes Ligi Obrony Kraju płk Jerzy Jan Salamucha

Oddzielne słowa podziękowania skierował do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza za objęcie patronatu honorowego  nad naszymi obchodami.

Szczególne wyrazy uznania  przekazał członkom i pracownikom Ligi Obrony Kraju za trud i dobre działanie na rzecz obronności  kraju i całej Organizacji, za wspólną i skuteczną pracę, dzięki której możemy nadal realizować cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Podziękował także władzom Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK za przygotowanie i realizację  tak doniosłego jubileuszu.

Następnie odczytane zostało przesłanie do uczestników obchodów 80-lecia Ligi Obrony Kraju od Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, oraz listy gratulacyjne i życzenia od instytucji państwowych i społecznych. Nawiązywano w nich do dorobku Ligi w godnym kultywowaniu tradycji narodowych i oręża polskiego, szkoleniu proobronnym  społeczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich. „W dzisiejszych czasach, gdy często  w ferworze codziennych obowiązków zapominamy o tych wartościach, działalność statutowa Ligi Obrony Kraju jest nieoceniona” – czytamy w przesłanych życzeniach. Ponad 20-tysięczna rzesza członków LOK świadczy o nieustannej potrzebie prowadzenia tej działalności.

80latlok poznan5

Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej gen.dyw. Piotr Czerwiński odznacza
sztandar Ligi Obrony Kraju Odznaką Honorową  „Za Zasługi dla Federacji”  

Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów  i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, działająca pod patronatem honorowym Prezydenta RP, nadała Lidze Obrony Kraju Honorową Odznakę Organizacyjną „Za Zasługi dla Federacji”. Aktu nadania dokonał Prezes Federacji gen. dyw. Piotr Czerwiński. Decyzją Ministra Obrony Narodowej dokonano awansu  na wyższe stopnie wojskowe, a niektórzy działacze LOK zostali uhonorowani medalem MON „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Nominacje wojskowe oraz medale wręczał w imieniu dyrektora Departamentu Kadr MON dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Dariusz Wyrzykowski.
 

80latlok poznan6

Płk Dariusz Wyrzykowski dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wręcza w imieniu dyrektora Departamentu Kadr MON 
akt nominacji na stopień pułkownika Wiesławowi Karpiukowi dyrektorowi Biura POW LOK w Rzeszowie

80latlok poznan7

Ministerstwo Obrony Narodowej uhonorowało Katarzynę Kuźmę,  Włodzimierza Jochana i Ryszarda Szewczyka
medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.  Aktu dekoracji dokonał płk Dariusz Wyrzykowski


Jubileusz to szczególna okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych dla Stowarzyszenia władz państwowych i samorządowych, organizacji i ludzi. Z okazji jubileuszu Ligi Obrony Kraju Prezes Jerzy Salamucha w asyście Wiceprezesów Marka Stasiaka i Pawła Ślepowrońskiego oraz Prezesa WOW LOK Ryszarda Wilińskiego uhonorował wielu dostojnych gości Medalem Pamiątkowym 80-lecia LOK. Medalem  80-lecia LOK „Za Zasługi” odznaczono wiele osób współpracujących z Ligą, działaczy, pracowników i sportowców startujących  w barwach Ligi Obrony Kraju.

Po zakończeniu części oficjalnej Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych RP wykonała wiązankę melodii przy dużym aplauzie zebranych. Z orkiestrą wystąpiła solistka Dorota Wróblewska, która  ubarwiła  występ orkiestry swoimi wokalami o miłości.

80latlok poznan9

Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych RP

Druga część uroczystości miała miejsce w sali reprezentacyjnej Domu Żołnierza. Były toasty, wspomnienia i życzenia dalszej pomyślności.

W kuluarach banery i barwne plansze przypominały o jubileuszu i dorobku Ligi Obrony Kraju. Zaproszeni goście  mogli obejrzeć wystawę odznak pamiątkowych pododdziałów biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim autorstwa Mariana Grześkowiaka. Z kolei członek Klubu KŻR LOK Snajper z Poznania Zbigniew Długi zaprezentował wystawę broni palnej.

Jubileusz 80-lecia skłania do podsumowań i analizy, ale także postawienia  nowych celów i wyzwań. Liga Obrony Kraju tradycyjnie stawia na patriotyczno-obronne wychowanie młodzieży, szkolenie dla Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej oraz pogłębianie idei społeczeństwa obywatelskiego.  Obronność Ojczyzny traktuje jako najświętszy obowiązek.

ZBYSŁAW GONTARZ
Fot. Dariusz Korczyński i Marcin Gendek

   

Wielu zaproszonych gości, członków i pracowników LOK
zostało uhonorowanych odznaczeniami przyznanymi
przez Radę Krajową i Prezesa Ligi Ob
rony Kraju

   
80latlok poznan2-1
 
80latlok poznan2-2
 
80latlok poznan2-3
 
80latlok poznan2-4
 
80latlok poznan2-5
 
80latlok poznan2-6
 
80latlok poznan2-7
 
80latlok poznan2-8
 
80latlok poznan2-9
 
80latlok poznan2-10
 
80latlok poznan2-11
 
80latlok poznan2-11
 
​80latlok poznan2-12
 
​80latlok poznan2-13
 
​80latlok poznan2-14
 
​80latlok poznan2-15
 
​80latlok poznan2-16
 
​80latlok poznan2-17
 
​80latlok poznan2-18
 
​80latlok poznan2-19
 
​80latlok poznan2-20
 

GRATULACJE I ŻYCZENIA

   
80latlok poznan3-1  
   
80latlok poznan3-2
   
80latlok poznan3-3
   
80latlok poznan3-4
   
80latlok poznan3-5A 80latlok poznan3-5B
 
80latlok poznan3-7
   
80latlok poznan3-8
   
80latlok poznan3-9 80latlok poznan3-10
   
80latlok poznan3-11
 
80latlok poznan3-12