Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OSK Legnica
adres ośrodka
Poznańska 25
Legnica (59-220)
Tel: 768628395
Tel: 516177579
Poniedziałek : 9:00-17:00 Wtorek: 9:00-17:00 Środa: 9:00-17:00 Czwartek: 9:00-17:00 Piątek: 9:00-17:00 Sobota: 9:00-13:00
Jak dojechać?
Kurs na instruktora nauki jazdy w OSK Legnica
URS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Instruktorem może być osoba, która: posiada prawo jazdy: kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobiste przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do kursu: nie wymagamy dokumentów potwierdzających wykształcenie zaświadczenie o niekaralności ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora kopie posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B lub A - dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A lub B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy zaświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających posiadany zakres uprawnień dowód uiszczenia opłaty za szkolenie czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie Program i czas trwania kursu: Liczba godzin zajęć teoretycznych - 130, praktycznych - 85 Zajęcia teoretyczne trwają 130h i są podzielone na następujące bloki tematyczne: - psychologia 10h, - metodyka nauczania 50h, - prawo ruchu drogowego 30h, - technika kierowania i obsługi pojazdu 18h, - bezpieczeństwo ruchu drogowego 10h, - zasady prowadzenia ośrodka 6h, - technika i taktyka jazdy 2h, - praktyka instruktorska 4h. Zajęcia praktyczne trwają 55h i są podzielone na następujące bloki tematyczne: - technika i taktyka jazdy 5h, - praktyka instruktorska 50h, - dodatkowa (w zależności od kategorii szkolenia należy uwzględnić tzw. obserwacje instruktorskie) w następujących ilościach: dla kat. A - 10h dla kat. B, C - 30h dla kat. C+E - 25h dla kat. D - 15h Kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych odbywa się w formie egzaminu obejmującego sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przedmiotów Psychologia, Metodyka nauczania, Prawo o ruchu drogowym, Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, Technika i taktyka jazdy oraz prezentacja wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych. Zajęcia odbywają się popołudniu od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele- zajęcia praktyczne. Szkolenie uzupełniające. Kurs dla Instruktora Nauki Jazdy, który chciałby rozszerzyć swoje uprawnienia składa się 126h zajęć teoretycznych oraz 5h zajęć praktycznych. Szkolenie uzupełniające jest realizowane według powyżej opisanego zakresu tematycznego z wyjątkiem bloku "Praktyka Instruktorska", który jest wyłączony z szkoleń uzupełniających. Całość szkolenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami rozszerzenie uprawnień instruktorskich o kolejną kategorię jest równoznaczne z odbyciem kolejnego szkolenia składającego się zawsze z 126h zajęć teoretycznych i 5h zajęć praktycznych. Przykład: posiadam uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kat. B, a chciałbym zrobić dodatkowe uprawnienia w zakresie kat. A i C - muszę odbyć dwa osobne szkolenia uzupełniające.
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena